Dương Văn Huấn
Dương Văn Huấn Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0123456789 ht@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Nguyễn Văn Hải Ban Giám Hiệu Hiệu phó 0947189596 hieupho@vtk.com Buôn Puăn A - Xã Ea Phê- huyện Krông Păk- tỉnh Đăk Lăk